Att haven påverkas av hur vi lever på land är många medvetna om, men hur haven egentligen påverkas av maten vi äter och serverar är inte alltid helt enkelt att förstå. Men faktum är att både vad och hur vi konsumerar skapar problem för våra lokala vattendrag och havens välmående. Vår proteinkonsumtion, vilken typ av fisk vi väljer och hur vi odlar vårt spannmål är exempel på saker som påverkar det som händer i haven.

Som en stor livsmedelsaktör i Östersjöregionen har Fazer länge engagerat sig i frågan och tillsammans med Baltic Sea Action Group arbetar vi för att hitta lösningar på den övergödningsproblematik som hotar havet. Eftersom övergödningen har en tydlig koppling till odlingen av de spannmål som används för bröd och bageri-produkter, har Fazer formulerat ett antal principer i dialog med olika aktörer för att minska miljöpåverkan av spannmålsproduktionen. 

- Större delen av den fosfor vi använder idag för att gödsla våra åkrar importeras.  Fosforn går från landsbygden till städerna via den mat vi äter. I dagsläget finns dock diverse utmaningar med att återanvända fosforn i lantbruket. Det gör att stora mängder fosfor ansamlas i städerna och läcker ut till vatten och hav, detta samtidigt som vi fortsätter att importera mer fosfor för att lägga på våra åkrar. Fosforn ansamlas idag i våra reningsverk. Men eftersom fosforn blandas ihop med andra kemikalier från industrier och hushåll försvårar det att återanvända fosforn. Vi vill med vårt engagemang för en hållbar spannmålsproduktion arbeta för möjliggöra ett återbruk av fosfor som både kan uppfylla Sveriges Nationella miljömål kring en ”Giftfri Miljö” och miljömålet ”Ingen Övergödning”, säger Mariana Edge, manager, företagsansvar på Fazer.

För att skapa en effektiv samverkan mellan politiken, näringslivet och forskarvärlden samlar Baltic Sea Action Group aktörerna i Östersjöregionen och skapar en gemensam plan för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för ett välmående hav.

I Sverige samlas under början av juli politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet på Gotland under årets Almedalsvecka. Med drygt 4000 evenemang är Almedalsveckan en intensiv samlingsplats för möten och diskussioner. Fazer representeras på plats och ordnar två seminarier och bjuder in till ett hackathon som syftar till att med olika kompetenser komma längre med lösningen på Östersjöfrågan Läs mer om det här. 

Intresserad av att veta mer om hur vi ser på hållbar livsmedelsproduktion?
Läs mer i vår CR-rapport.